basename($file)

$name = '/45/file.html';
$name = basename($name);
echo $name; // affiche file.html

// Avec strrpos/substr
$name = '/45/file.html'; $pos = strrpos($name, '/'); if ($pos !== FALSE) { $name = substr($name,$pos+1); } echo $name;

// Avec explode
$name = '/45/file.html'; $t = explode('/',$name); $name = $t[count($t)-1]; echo $name;

// avec preg
$name = '/45/file.html'; if (preg_match('/([^\/]+)$/', $name, $tok)) { $name = $tok[0]; } echo $name;